לקוחות יקרים, לרשותכם מגוון קומבינציות במחיר משתלם!

תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.

הוראות תקנון זה מתייחסות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי

אתר האינטרנט Nuki.co.il (להלן: “האתר”) משמש כאתר מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים והמשתמשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת א.גולן תקשורת בע”מ ח.פ 511088932 מרחוב ז’בוטינסקי 100, פתח תקווה (להלן: “החברה” ו/או “חברה”).

הוראות תקנון זה – על צרופותיו ו/או נספחיו ו/או הפניות מכוחו ו/או בקשר אליו – וכפי שיהיו מעת לעת, יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “התקנון”, “המשתמש” ו/או “הלקוח”)  ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו כתנאי מקדמי והכרחי לשימוש באתר.

התקנון נועד להסדיר את כללי השימוש וההזמנות באתר וכן את הכללים על פיהם מתנהל האתר.

השימוש באתר ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש. 

התקנון ותנאי השימוש יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש באתר ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי האתר לבין החברה.

משתמשי האתר נדרשים לקרוא את תנאי השימוש בתקנון זה בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.

משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש להימנע משימוש כלשהו באתר.

רשאים לבצע הזמנות מהאתר כל משתמש שאישר את תנאי תקנון זה וכשיר לעשות שימוש מבחינה משפטית.
הגבלת גיל- אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל
הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין נספחיו ו/או פרסומים אחרים כלשהם מטעם החברה, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

לבירורים בכל הקשור בתקנון ותנאי השימוש לרבות ברכישה באמצעות האתר ניתן לפנות לפנות לשירות הלקוחות של החברה בימי ובשעות הפעילות: א-ה’, בין השעות 17:00-09:00 בטלפון 03-9210707 או דוא”ל office@golangroup.co.il

 

אישור התקנון / רישום משתמש

עם הרשמתך הראשונית לאתר תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר האתר ולהפסיק את השימוש בו.

אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע כל פעולה על ידי משתמש באתר תהווה אף היא ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד האתר ו/או החברה למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות האתר עפ”י תנאי תקנון זה, אף אם לא אישר את תנאי התקנון.

כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

 

השימוש באתר

השימוש באתר ומכירת המוצרים בו נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר, אלא למטרה שלשמה היא מיועדת ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לאתר.

על משתמש האתר חל איסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים ו/או חנויות ו/או קבוצות פייסבוק ו/או דפים אחרים, באמצעות האתר.

על משתמש האתר חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי החברה והאתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי האתר ו/או כלפי צד ג’, בין אם במישרין ובין אם  בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע”י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ”י הוראות הדין.

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

משלוחים

איסוף עצמי – ללא עלות. איסוף עצמי ממחסני החברה א.גולן תקשורת בע”מ , רח’ ז’בוטינסקי 100, פתח תקווה. מותנה בתיאום מראש עם החברה ולאחר קבלת אישור בדבר ביצוע ההזמנה והכנתה, באמצעות מס’ הטלפון 03-9210707, בין הימים א’-ה’, בין השעות 09:00-15:00.

דואר ישראל – אספקת המוצר תתבצע באמצעות דואר ישראל, עד 7 ימי עבודה מיום אישור קבלת ההזמנה , על בסיס דואר רשום, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת החברה. 

במקרה שהמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 7 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת החברה, החברה תדאג לבצע משלוח נוסף על בסיס דואר רשום, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת.

שליח עד הבית – עד עשרה ימי עסקים, מתבצע ע”י חברת שליחויות. עלות המשלוח 45 ש”ח.

 

הזמנה באתר, מחירי מוצרים, מבצעים

כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בסניפי החברה השונים או במידע המוצג בפרסומים שונים של החברה. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בכל הקשור לאתר. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים לעיל.

המחירים המפורסמים באתר הינם רלוונטיים לרכישה דרך האתר בלבד.

מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.

החברה רשאית, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.

אין כפל מבצעים.

המחירים באתר כוללים מע”מ, על פי דיני ישראל.

תעריפי המשלוח הם תעריפי חברת דואר ישראל וחברת השילוח.

החברה איננה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

איסוף עצמי – ניתן לאסוף בתיאום מראש, את ההזמנה ממחסן הלוגיסטי של חברת א.גולן תקשורת בע”מ רחוב ז’בוטינסקי 100 פתח תקווה. – הכל ככל שיתאפשר במיוחד בשים לב למצב החירום שהוכרז במדינה.

משלוח – המוצרים יסופקו באמצעות חברת משלוחים או חברת דואר ישראל, אלא אם כן יצוין אחרת בהזמנה – הכל ככל שיתאפשר במיוחד בשים לב למצב החירום שהוכרז במדינה.

זמן האספקה המשוער נקבע על בסיס ההזמנה.

מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.

התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד או דרך הסליקה של חברת PayPal. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.

בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה ובמקרה כזה ההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר ו/או לבטל ו/או להגביל הזמנות בהתאם לתנאי התקנון לרבות אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כמות יחידות המוצר הנרכשות על ידי כל לקוח ו/או בכל הזמנה וכיו”ב.

עוד מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של חברה לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.

 

אספקה והובלת מוצרים

מוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר יסופקו באמצעות חברת משלוחים ודואר ישראל.

אספקת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות הדין.

דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה כמפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה.

החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.

זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות המקובלות בחברה.

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של חברה לאספקת המוצר.

אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. 

יובהר כי על אף האמור החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה בריאותית ו/או ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בעת אספקת המוצר, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית חברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 

שינוי/ביטול הזמנה ע”י המשתמש

מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

ביטול העסקה ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה ובכפוף לשיחה טלפונית של המשתמש עם מרכז ההזמנות בטלפון שמספרו:     03-9210707

במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר לחברה על חשבונה.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.

בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהמוצר יתקבל אצל החברה כשהוא חדש וארוז וללא פגם כפי שקיבל אותו.

היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין)

במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח בתוך 7 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת החברה, החברה תדאג לבצע משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת. במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

מובהר, כי על אף האמור לעיל, זכות הביטול לא תחול בין במקרים הבאים או איזה מהם:

מוצר שנמכר במבצע מיוחד או מכירה מיוחדת.

מוצר שהוזמן ו/או יוצר במיוחד עבור הלקוח.

מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפתחה אריזתו ו/או אינו במצב חדש כפי שקיבל אותו.

במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

מוצר אשר מוצג באתר במחירי מבצע יסופק במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ההזמנה באתר ובכפוף לקיומו וזמינותו של המצור במלאי החברה.

מוצרים שנרכשו באתר במבצעים מיוחדים ו/או מכירות מיוחדות לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר כאמור יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

הפעלת האתר

מסיבות שונות לרבות מטעמי תחזוקה, ניהול, הפעלה, סיבות טכניות או כוח עליון עלול האתר להיות לא זמין או לא פעיל, לסירוגין או לצמיתות. החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם אינם חייבים ו/או אחראים ו/או מתחייבים לכך שהאתר יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות ו/או יתאים לצרכים ו/או למטרה המסוימת של משתמש זה או אחר. החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם רשאים להתאים ו/או לתקן ו/או לשנות בכל דרך ואופן את האתר, השירותים, הפעילויות, התכנים, המאפיינים, זמינות, הפעלה, מראה, מבנה ושאר היבטים של האתר ו/או השירותים המוצעים בו, כולם או איזה חלק מהם, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי שתהיה עליהם חובה לנמק החלטתם או להודיע על כך בהודעה מוקדמת לרבות למשתמש ו/או לצדדים שלישיים.

ידוע למשתמש, כי מחשבים, ציוד חשמלי ואלקטרוני, רשת האינטרנט, רשתות תקשורת וכיו”ב חשופים במיוחד לפרצות, חדירות, ליקויים, תקלות וכשלים בתפקוד מעת לעת, והמשתמש מאשר ומצהיר כי הנו מסכים כי לא החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים בכל דרך שהיא כלפי המשתמש ו/או צד שלישי שהוא בקשר עם האתר לרבות הפעלה ו/או ניהול ו/או תחזוקה שלו לרבות כל ליקוי, תקלה, פגם, מחדל, כשל, בעיה, נזק באתר ו/או במערכותיו ו/או במתקניו כגון שרתים, מחשבים, ציוד וכיו”ב. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יראה בחברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם אחראי לכל הוצאה, תשלום, אבדן, הפסד או נזק ו/או לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, מיוחד ו/או תוצאתי, ישיר ו/או עקיף, עונשי או אזרחי או שולי ו/או משני (לרבות אך לא רק אבדן רווחים, אבדן מכירות, אבדן עסקים, פגיעה במוניטין, פגיעה בשם טוב), בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ו/או נובע מתנאי שימוש אלה ו/או החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם ו/או תוכן באתר ו/או כל פעולה של משתמש ו/או חבר ו/או צד שלישי, לרבות השחתה או פגיעה בתוכן. המשתמש מסכים בזאת כי החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם אינו ולא יהיה חייב ו/או אחראי לגיבוי של התוכן, אף אם יש או יהיה לו רישיון לגבות ו/או לשמור ו/או להחזיק ו/או להחזיק ו/או לאחסן בארכיון תכנים. אם וככל שתוכן שהועבר לחברה  ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם נפגע, נפגם, הושמד, אבד או הושחת באופן כלשהו, אין ולא תהיה לחברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם התחייבות ו/או מחויבות ו/או אחריות כלשהי כלפי המשתמש ו/או צדדים שלישיים.

המשתמש מצהיר מסכים ומתחייב בזאת שלא לנסות, לפגוע, לעקוף, להערים, לנטרל, לפגום, לעצור או להתערב בדרך כלשהי באתר ו/או פעילותו ו/או איזה חלק ממנו ובמיוחד בתחומי אבטחה, בטיחות,מניעת שימוש בתוכן, מניעת העתקת תוכן.

המשתמש מסכים ומתחייב כי לא יפעיל אמצעי כלשהו לרבות תוכנה, רובוט, עכביש, זחלן, קובץ, מתקן, מכשיר או תהליך כלשהו על מנת לאסוף מידע על האתר ו/או החברה  ו/או מפעיליו /ואו משתמשים /ואו צדדים שלישיים לרבות כתובת דואר אלקטרוני ו/או מידע אישי ו/או כדי לנטר את הפעילות באתר או איזה חלק ממנה.

החברה ו/או מפעיליו /ואו מי מטעמם הנו ויהיה רשאי בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת על כך לחסום ו/או להסיר ו/או למנוע ו/או לעכב ו/או להשהות ו/או להגביל שימוש ו/או פעילות ו/או כניסה ו/או גישה לאתר ו/או לשימושים /ואו לפעילויות ו/או לשירותים ו/או לתכנים, כולם או חלקם, בין לגבי כל המשתמשים ובין לגבי חלקם ובין לגבי משתמש מסוים; ובכלל זה, יהיה רשאי ובכלל זה לגרום לחסימת שם משתמש, חסימת IP, סילוק מפורום, חסימת משובים, חסימת מסרים ותגובות וכיו”ב, לחסום, להגביל, למנוע, לנתק ו/או להפסיק את אספקת השירותים ו/או הגישה לאתר ו/או לשירותים מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל דין על ידי המשתמש; ביצוע תחזוקה באתר ו/או איזה חלק ממנו; סיבות של בטחון לאומי או שעת חירום; בכל מקרה אחר בו עלול להיגרם נזק ו/או השחתה ו/או פגיעה בחברה  ו/או מפעיליו ו/או משתמשים ו/או צדדים שלישיים ו/או באתר ו/או שירותים ו/או פעילויות במסגרתו – וזאת מבלי שיהא בכך כדי למעט מאחריותו וחובתו של משתמש ו/או כל צד שלישי בעניין ו/או מבלי שיהיה בכך כדי להטיל על החברה  ו/או מי מטעמה חובה ו/או אחריות כלשהי; ולמשתמש ו/או מי מטעמו אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה  ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

החברה שומרת על זכותה המלאה לסגור ו/או לחסום ו/או להשהות ו/או לשנות, מעת לעת ומכל סיבה שהיא, את האתר לרבות המבנה, הארגון, המראה, השירותים הניתנים בו, התכנים, היקפם וזמינותם וכיו”ב, לרבות גביית תשלום עבור שירותים אלה ואחרים – והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שתהיה עליו חובה לנמק החלטתו ו/או להודיע עליה בהודעה מוקדמת (למעט גביית תשלום עבור שירותים), ולמשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה  ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 

תוכן שיווקי, הרגלי קנייה

באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש קבלת תוכן שיווקי מסחרי פרסומי וכו’.

יובהר, כי למשתמש תהא אפשרות לבקש מבעלי החברה את הפסקת שליחת המידע השיווקי אליו. לפיכך, אם המשתמש לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהאתר, על המשתמש לבקש מבעלי החברה את הפסקת שליחת התוכן השיווקי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש האתר, מוצרים שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies, וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של האתר ולייעול השירות הניתן באתר למשתמשים בו.

יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי החברה להסיר מידע אישי המצוי אצל החברה / באתר והקשור למשתמש.

בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי החברה לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש האתר באמצעות cookies.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים שיצטברו לצורך ניתוח של מידע סטטיסטי ובין היתר לעשות שימוש בנתונים הסטטיסטים כשאלה לא נושאים פרטים מזהים אודות המשתמשים, לצדדים שלישיים. אישור משתמש את התקנון ייחשב כהסכמה לכך.

ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מהחברה כי מידע הנוגע אליו יימחק מרישומי המשתמשים ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא.

 

הסכמה לקבלת פרסומת ומידע שיווקי מסחרי פרסומי

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

הודעות שישלחו למשתמשים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות האתר לרבות, אך לא רק, בעניין ייעשו על ידי החברה באתר ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא”ל ו/או בדואר  ובאמצעי הפרסום כהגדרתו לעיל.

פרסום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם משתמשים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, הכול לפי ערוצי הפרסום המקובלים לפי בחירת המשתמש, ייחשב כמספק ומשתמש לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטיו כולל דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לרשת ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של הרשת ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת תפיץ בעתיד, הכול בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת משתמשים של האתר.

למען הסר ספק מובהר כי החברה פטורה מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום. לכן, על כל משתמש לספק פרטי התקשרות מדויקים.

 

מידע חיצוני

באתר עשויים להופיע קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, או זרים. החברה איננה ולא תישא בכל אחריות, חבות, חיוב או התחייבות מכל מין וסוג שהוא לאתרים אלה או איזה מהם, לרבות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי המשתמש יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה או המלצה מסוג כלשהו. 

באתר יכול ויפורסם מידע על מוצרים שנמכרים. את המידע – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מצדדים שלישיים ובכלל זה יבואנים וספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד.

 

סודיות ופרטיות

הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו החופשי ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של חברה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. חברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. חברה תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם תאגיד קשור ו/או חברות קשורות של חברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא בהתאם להוראות תקנון זה, במקרים שלהלן:

במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין חברה (לרבות תאגידים קשורים ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

בכל מקרה בו לדעת חברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

חברה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר הינה כמפורט בדף מדיניות הפרטיות.

 

אחריות

האחריות למוצר לרבות טיבו, איכותו, התאמתו, תנאי המשלוח, תשלום וכיו”ב חלה ותחול במלואה אך ורק על היצרן ו/או היבואן ו/או המשלח על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 

קניין רוחני

מלוא הקניין והזכויות באתר וכל הקשור והכרוך בו לרבות תקנון זה ו/או זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים באתר ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם האתר ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים באתר, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה  הינם בבעלות בלעדית של החברה (להלן: “הקניין הרוחני”).

הקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של חברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהאתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת רשות והסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי אין להשתמש באתר ו/או איזה חלק ממנו ו/או תכני האתר בכל אמצעי ודרך שהם לרבות באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר, אלא כאמור באישור והסכמה מופרשים של החברה מראש ובכתב.

 

כח עליון

כל הימנעות, השהיה, עיכוב, פגם, ליקוי, הפרה בהתחייבויות של החברה בכל מקרה של אירועים שהנם מעבר לשליטה הסבירה של מי מהצדדים לרבות אך לא רק מצב מלחמה, גיוס כללי, מגיפה, מצב חירום, שריפה, אש, מעשה זדון, חבלה, מהומות, פרעות, התפרעויות, שביתות, השבתות, מחסור בחומרי גלם ו/או בכוח אדם, עיכוב ו/או איחור במשלוחים ו/או תובלה או תחבורה, מתקפת טרור, מזג אוויר קיצוני, נזקי טבע ו/או מפגעי טבע, כוח עליון וכיו”ב, לא יהווה הפרה של תקנון זה. החברה אינה ולא תהיה חייבת ו/או אחראית לכל עיכוב ו/או איחור ו/או הפרה ו/או פגם בהתחייבות ו/או נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אבדן אם וככל שנובעים מאירוע כאמור ו/או בקשר אליו, ולמשתמש ו/או כל הבאים מטעמו אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל פניה, דרישה, טענה, הליך, תובענה מכל מין וסוג שהוא בעניין תקנון זה ותנאי השימוש ו/או בכל הקשור והכרוך באתר תישמע אך ורק בבתי המשפט בתל אביב.

הירשמו בעזרת אימייל לקבלת עדכונים על המנעול וקבלת מידע על מבצעים והטבות

© 2024 All Rights Reserved

דילוג לתוכן